Get Adobe Flash player

Hội thảo Tiểu đề án II năm 2014.

Hội thảo Tiểu đề án II năm 2014.

       Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Việt Nam thời...

mới