Get Adobe Flash player

1. Cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường

2. Cấp giấy phép dạy thêm trong nhà trường

3. Cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp (đối với người bị mất, hỏng văn bằng)

4. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở và tiểu học

5. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

6. Tiếp nhận học sinh từ địa phương khác chuyển đến cấp tiểu học và trung học cơ sở

7. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở

8. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở

9. Tuyển sinh vào lớp 

10. Tuyển sinh vào lớp 6

11. Điều chỉnh Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

video