Get Adobe Flash player

Sáng ngày 31/10/2014, Phòng Giáo dc và Đào to huyn Hoài Nhơn t chc tp hun công tác nghip v thanh tra giáo dc cho tt c Hiu trưởng các trường THCS, Tiu hc, Mu giáo và Mm non; các cng tác viên thanh tra thường xuyên giai đon 2014 – 2017.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn đã mời ông Nguyễn Đức Bích – Phó Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định về triển khai Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 ban hành về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 ban hành ngày về Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

        Qua đợt tập huấn, các đồng chí đã được hướng dẫn những nội dung cơ bản và thiết thực nhất của hai văn bản nêu trên, những điểm mới trong công tác thanh kiểm tra các trường, đặc biệt là công tác kiểm tra nội bộ trường học.

video