Get Adobe Flash player

Ngày 03/11 và 04/11/2014, thực hiện Công văn số 3671/BGDĐT-VP ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường phổ thông; Kế hoạch số 1573/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn tổ chức tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tiểu học năm học 2014 - 2015 của 30 trường Tiểu học trong toàn huyện.

Nội dung của tập huấn nhằm nâng cao năng các kỹ năng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ/trường/cụm trường; Nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong sinh hoạt chuyên môn; Một số nội dung cụ thể trong sinh hoạt chuyên môn tiểu học.

       Mục đích của đợt tập huấn là trang bị cho cán bộ quản lý, giáo viên các kỹ năng cơ bản, cần thiết như kĩ năng xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường và của Tổ chuyên môn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô có kĩ năng lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, kĩ năng chủ trì, điều hành, chia sẻ thảo luận trong sinh hoạt chuyên môn,…nhằm đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt chuyên môn thực sự thiết thực và hiệu quả.