Get Adobe Flash player

 

Nghị định về quản lý biên chế công chức
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 08-03-2010
21/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 15-03-2010
24/2010/NĐ-CP

Thông tư ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Khoa học - Công nghệ Công bố/Ban hành: 29-03-2010
12/2010/TT-BGDĐT

Quyết định ban hành danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 09-04-2008
20/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định ban hành quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 09-04-2008
19/2008/QĐ-BTTTT

Directive on renovating higher education management for the period of 2010 - 2012
Vụ Hợp tác Quốc tế Công bố/Ban hành: 27-02-2010
296/CT-TTg

Quyết định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 03-03-2010
15/2010/QĐ-TTg

Nghị định quy định những người là công chức
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 25-01-2010
06/2010/NĐ-CP

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 12-08-2009
20/2009/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 12-08-2009
21/2009/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 12-08-2009
22/2009/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 12-08-2009
24/2009/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành mẫu bằng thạc sĩ
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 12-08-2009
23/2009/TT-BGDĐT

Quyết định phê duyệt Đề án 'Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020'
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 27-11-2009
1956/QĐ-TTg

Quyết đinh phê duyệt Đề án 'Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường'
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 20-11-2009
1928/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều..
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 31-12-2009
2217/QĐ-TTg

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành:
44/2009/QH12

Quyết định về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 24-12-2009
2186/QĐ-TTg

Thông tư quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 31-12-2009
44/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư quy định về thiết bị dạy nghề Hàn đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 31-12-2009
43/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 31-12-2009
245/2009/TT-BTC

Thông tư ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 30-12-2009
41/2009/TT-BTTTT

Decision approval of the action plan for enactment of resolution No. 05-NQ/BCSĐ dated 06/01/2010 of the party cadre committee..
Vụ Hợp tác Quốc tế Công bố/Ban hành: 11-01-2010
179/QĐ-BGDĐT

Thông quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo..
Vụ Pháp chế Công bố/Ban hành: 06-01-2010
01/2010/TT-BTC

Quyết định phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng..
Cơ quan Bộ Công bố/Ban hành: 11-01-2010
179/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc ban hành điều lệ hội thi Văn hoá - Thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VI - 2010
Vụ Công tác học sinh, sinh viên Công bố/Ban hành: 12-01-2010
168/QĐ-BGDĐT


Thông tin trên được trích từ Website của Bộ giáo dục đào tạo